تبلیغات


نرم افزار آموزش و ترفندهای ویندوز - سه راه مختلف جهت پی بردن به آخرین تاریخ و زمان خاموش شدن کامپیوتر

 » امروز ،
در زندگی در دل در نهان به کسانی دل می بندیم که نمی خواهندمان و از وجود آنهایی که میخواهندمان بی خبریم و شاید این تنها دلیل تنهاییمان باشد. .